Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Mełgwi

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

DRODZY RODZICE!

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do wybrania naszego oddziału przedszkolnego, przygotowującego do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, jak również serdecznie zapraszamy przyszłych pierwszoklasistów.

Zasady i terminy rekrutacji w szkołach podstawowych Gminy Mełgiew na rok szkolny 2024/2025 zawarte są w załącznikach.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i zapraszamy!

 

Zasady przyjmowania dzieci do Szkoły Podstawowej im. J. Piłsudskiego w Mełgwi na rok szkolny 2024/25                                                                                                      


 1. Do klasy I przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły urodzone  w 2017 r. na podstawie zgłoszenia  rodziców.
 2. Do klasy I przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej urodzone  w 2018 r. na podstawie zgłoszenia rodziców, jeżeli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne lub mają pozytywną opinię publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o dojrzałości szkolnej oraz dzieci urodzone w 2016 r. jeżeli były w ubiegłym roku odroczone.
 3. Kandydaci do klasy I zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na wniosek rodziców po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/179/17 Rady Gminy Mełgiew z dnia 30 marca 2017, Zarządzeniem Nr 22/2024 Wójta Gminy Mełgiew,  Regulaminem Komisji Rekrutacyjnej. jeżeli szkoła,  po przyjęciu uczniów z obwodu, dysponuje nadal wolnymi miejscami.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone w/w Uchwale RG.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna w składzie osobowym ustalanym zarządzeniem dyrektora, złożona  z nauczycieli szkoły. W posiedzeniu komisji może uczestniczyć na wniosek dyrektora, przewodniczącego, lub Rady Rodziców przedstawiciel RR.
 6. Ustala się kryteria drugiego etapu rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mełgiew oraz ich wartość punktową w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
 • Oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni na umowę o pracę, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne albo pozarolniczą działalność gospodarczą - 20 pkt.
 • Oboje rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko uczą się w systemie dziennym - 10 pkt.
 • Dziecko posiada rodzeństwo korzystające z usług oddziału przedszkolnego/szkoły - 10 pkt
 • Lokalizacja szkoły z oddziałem przedszkolnym jest najbliżej miejsca zamieszkania dziecka - 6 pkt.
 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem mogą być przyjęci do klasy pierwszej szkoły podstawowej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa dysponuje nadal wolnymi miejscami, tzn. przyjęcie ucznia nie wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dlatego decyzja o ich przyjęciu jest ostateczna dopiero w drugim terminie rekrutacyjnym.
 2. Kryteria rekrutacji i ich wartość punktowa w odniesieniu do kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:
 • Rodzeństwo kandydata uczęszcza do oddziału przedszkolnego przy danej szkole podstawowej - 10 pkt.
 • W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata - 20 pkt.
 • Miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego kandydata znajduje się w obwodzie szkoły - 10 pkt.
 • W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata w linii prostej wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki - 6 pkt
 1. O przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego, w tym do klasy pierwszej, decyduje dyrektor z wyjątkiem przypadku przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, które jest przyjmowane z urzędu.
 2. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia spoza obwodu dopiero po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 3. Od decyzji o nieprzyjęciu ucznia spoza obwodu można odwołać się do organu prowadzącego szkołę.
 4. Terminy postępowania rekrutacyjnego są ogłaszane corocznie przez Wójta Gminy do końca stycznia.

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny

Projekt "Szkoły skrojone na miarę"

Ogólnopolski Projekt Eko - Szkoła

Owoce, warzywa i produkty mleczne w naszej szkole

Łączy nas krew

Projekt edukacyjno-społeczny "KAŻDY INNY-WSZYSCY RÓWNI"